REACH-forordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af direktiv 1999/45/EF og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.Med REACH-forordningen har EU skabt et enkelt system for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier. Formålet med denne forordning er at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Den trådte i kraft den 1. juni 2007.

HELUKABEL GmbH fremstiller og forhandler produkter, der er produkter i henhold til kemikalielovgivningen. Vi er derfor underlagt oplysningspligten i henhold til artikel 33 i REACH-forordningen, hvis et produkt, som vi leverer, indeholder et SVHC-stof i en koncentration på mere end 0,1 masseprocent. I overensstemmelse med REACH-forordningen betragtes HELUKABEL GmbH som downstream-bruger og er derfor ikke omfattet af registreringspligten.

Listen over særligt problematiske stoffer (SVHC) opdateres normalt en eller to gange om året og offentliggøres på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) websted. Vi er i konstant dialog og udveksling af oplysninger med vores leverandører.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende forbud mod visse substanser og krav til substanser (såsom REACH, RoHS, konfliktmineraler (CMRT) osv.), bedes du kontakte compliance@helukabel.de.