HELUKABEL Danmark ApS Standard leverings- og betalingsbetingelser

a. Det er udelukkende vores standardbetingelser, der gælder; vi anerkender ikke modstridende, afvigende eller supplerende betingelser fra Kunden, medmindre vi udtrykkeligt har givet skriftligt samtykke til sådanne betingelser.

b. Vi afviser hermed udtrykkeligt enhver inkorporering gennem henvisning til Kundens standardvilkår og -betingelser eller enhver henvisning til tredjeparters standardvilkår og -betingelser. I særdeleshed afviser vi hertil relateret gyldighed af eventuelle individuelle, præformulerede klausuler eller samlinger af sådanne klausuler, som Kunden måtte henvise til.

c. Vores standardbetingelser gælder for alle juridiske krav fra Kunden, uanset juridisk grundlag.

a. HELUKABEL DANMARK ApS' kontraktpartner er udelukkende den Kunde, der direkte har afgivet en ordre, og til hvem ordrebekræftelsen er blevet givet.

b. HELUKABEL DANMARK ApS leverer kun sine tjenester til den Kunde, der er nævnt i tilbuddet eller i ordrebekræftelsen. Ansvar over for tredjepart, der ikke er nævnt som ordregiver, udelukkes hermed udtrykkeligt.

a. En potentiel Kunde skal specificere emnet for den pågældende levering (f.eks. en bestemt kabelkonstruktion) skriftligt og angive mængde og leveringsdetaljer (ønsket leveringstid, forsendelsestype, risikooverførsel), da en pålidelig gennemgang heraf ellers ikke er mulig.

a. Alle tilbud fra HELUKABEL DANMARK ApS er ikke bindende.

b. Tilbud afgivet af HELUKABEL DANMARK ApS er udtrykkeligt betinget af rettidig levering af underleverancer til HELUKABEL. HELUKABEL DANMARK ApS forpligter sig til straks at informere Kunden om manglende tilgængelighed og til straks at tilbagebetale allerede modtagne betalinger.

c. Med hensyn til alle tilbud forbeholder HELUKABEL DANMARK ApS sig udtrykkeligt retten til mellemsalg. HELUKABEL DANMARK ApS forpligter sig til straks at informere Kunden om enhver deraf følgende manglende tilgængelighed og til straks at tilbagebetale allerede modtagne betalinger.

d. Tilbud afgives med forbehold for, at Kunden accepteres som forsikringsbar af det selskab, der forsikrer erhvervslånet.

e. HELUKABEL DANMARK ApS forbeholder sig ret til at rette fejl og skrivefejl i skriftlige tilbud.

f. Hvis tilbuddet har en udløbsdato, bliver tilbuddet ugyldigt, hvis det ikke accepteres inden for fristen.

g. HELUKABEL DANMARK ApS er ikke forpligtet til at acceptere ordrer afgivet efter tilbuddets udløb. Særligt er alle leveringsdatoer i tilbuddet ikke længere gyldige.

h. Katalogvarer tilbydes kun med de kvaliteter, der fremgår af kataloget og af de online specifikationsblade for det respektive produkt, hvor de online specifikationsblade afspejler den tekniske status for de kvaliteter, der gælder for tilbuddet. HELUKABEL DANMARK ApS forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer. Brug og egnethed til et bestemt formål er ikke omfattet af tilbuddet.

a. Der indgås en kontrakt med HELUKABEL DANMARK ApS ved modtagelse af en skriftlig ordrebekræftelse og accept af vilkår og betingelser som angivet i den skriftlige ordrebekræftelse.

a. Ændringer af en ordre er kun gyldige, hvis disse bekræftes skriftligt af HELU KABEL DANMARK ApS.

b. Ændring af ordren annullerer den oprindelige leveringsplan, medmindre det specifikt er angivet i den skriftlige ændring, at den oprindelige leveringsplan fortsat gælder.

c. Kunden er ikke berettiget til at annullere en ordre. HELUKABEL DANMARK ApS kan på trods af Kundens annullering insistere på accept af levering af de bestilte varer og betaling af den fulde købspris.

a. HELUKABEL DANMARK ApS kan kræve forudbetaling.

b. I tilfælde af internationale transaktioner skal Kunden, efter HELUKABEL DANMARK ApS' valg, enten betale forud eller sende en remburs uden tidsbegrænsning for betalingen.

c. Priserne i tilbud og ordrebekræftelser er nettopriser EX WORKS uden emballage, uden porto, uden forsikring, uden toldomkostninger og uden forsendelsesomkostninger.

d. Omkostninger til emballage, forsendelse, pålæsning og aflæsning samt eventuelle toldafgifter, skatter og gebyrer er Kundens ansvar.

e. Medmindre andet er aftalt, bærer Kunden også omkostningerne til fragtforsikring.

f. Det fulde fakturerede beløb skal betales umiddelbart efter modtagelsen. Kunden er i misligholdelse uden yderligere varsel ved manglende betaling inden for den aftalte frist. Hvis ikke en særlig betalingsfrist er aftalt med Kunden, er Kunden i misligholdelse 10 kalenderdage efter modtagelse af fakturaen. I tilfælde af juridiske transaktioner, der ikke involverer forbrugere, kan HELUKABEL DANMARK ApS opkræve morarenter fra Kunden på ni procentpoints over diskontoen[MOU1] (offentliggjort af Nationalbanken).

g. Hvis Kunden ikke har anvist en betaling korrekt, vil der blive foretaget en indledende kontrol for at se, om Kundens hensigt er tydelig ved at matche betalingsbeløbet med en åben faktura. Hvis der ikke er en tydelig korrekt anvisning, vil betalingsbeløbet blive anvendt på den senest fremlagte faktura og derefter på de umiddelbart forudgående fakturaer.

a. På grund af det høje metalindhold er det kutyme i den danske kabelindustri at angive metalomkostninger separat ("metaltillæg"). HE?LUKABEL DANMARK ApS er derfor berettiget til at angive metalomkostninger separat ("metaltillæg"). Ved internationale transaktioner forbeholder HELUKABEL DANMARK ApS sig ret til at angive de fulde materialepriser.

b. Beregning af kobbermetal: Medmindre andet er aftalt skriftligt, indeholder nettopriser for kobber en basispris på 150,00 € pr. 100 kg kobber (undtagelse for ned?gravede kabler: Cu-basis 0 og telefonkabler: Cu-basispris 100,00 €).

c. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er beregningsgrundlaget for salgsprisen vores offentliggjorte øvre kobberpris ( https://shop.heluka?bel.com/de-en/metal-stock-price) noteret på kobberbørsen dagen før den dag, ordren modtages. Salgsprisen øges eller reduceres med forskellen mellem kobberbasisprisen og Westmetall-kursen 1 . Kobbertallet ganges med differencen for kobber. Hvis ikke andet er angivet, gælder kobbertallet pr. 100 m.

d. Andre metaltillæg (f.eks. aluminium, nikkel, bly) håndteres svarende til kobberberegningen. Basisprisen er den værdi, der er angivet i vores tilbud. Ingen metaltillæg er omfattet af rabat ved hurtig betaling og andre rabatter.

Westmetall-kursen er defineret som tyske Westmetall GmbH & Co. Kg Copper for Conducting Purposes – aktuel pris for kobber i EUR, som beregnes og frigives af et trustbureau oprettet af Westmetall på daglig basis, baseret på gennemsnittet af forskellige noteringer..

a. Metalberegning for messing: Metaltillæg indeholder en basispris for messing på 150,00 € pr. 100 kg messing. Beregningsgrundlaget for salgsprisen er den pris, der er noteret på børsen (børskurs for MS 58. Behandlingstrin 1) dagen efter modtagelse af ordren plus købsomkostninger. Salgsprisen øges eller reduceres med forskellen mellem grundprisen for messing og messingkursen ved at tillade et messingtillæg eller en rabat på 5 % for hver fulde 13,00 € pr. 100 kg. Sådanne tillæg angives altid på ren nettobasis.

b. Metalberegning for kobber: Svarer til kabel og rør (se ovenfor).

c. Metalberegning for kabelsko i kobber: Priserne indeholder en grundpris for kobber på 150,00 € pr. 100 kg kobber. Beregningsgrundlaget for salgsprisen er MK-prisen for kobber dagen før den dag, hvor ordren udfærdiges. Kobbertallet skal ganges med kobberdifferencen. Hvis ikke andet er angivet, er kobbertallet pr. 100 stk. Alle metaltillæg eller rabatter angives altid på ren nettobasis.

d. De angivne priser forudsætter accept af levering af en komplet emballageenhed (VE). HELUKABEL DANMARK ApS forbeholder sig ret til at pålægge et tillæg for mindre mængder eller åbne pakker.

a. HELUKABEL DANMARK ApS er ikke forpligtet til at acceptere ordrer, når nettoprisen uden metaltillæg er under 200 €/1.500 DKK.

b. I tilfælde af at et tilbud under minimumsordreværdien på 200 €/1.500 DKK accepteres, tillægges et tillæg på 35 €/250 DKK for ordrer inden for Danmark og 50 €/375 DKK for eksportordrer.

a. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS accepterer at levere længder, der afviger fra normale lagerførte længder, er HELUKABEL DANMARK ApS berettiget til at opkræve et tillæg pr. snit. Dette tillæg afhænger af kablets udvendige diameter og beregnes på følgende måde:

• op til 25 mm: 20 EUR/150 DKK

• op til 35 mm: 50 EUR/350 DKK

• større end 35 mm: 70 EUR/550 DKK

a. Alle leverancer er eksklusive aflæsning.

b. Medmindre andet aftalt skriftligt leverer HELUKABEL DANMARK ApS ordrer til en værdi af 1.000 €/7.500 DKK eller mere (ekskl. metaltil?læg, moms og forsendelsesomkostninger) inden for Danmark som "Delivery Duty Unpaid", uden aflæsning, ekskl. emballage.

c. Kunden bærer omkostningerne ved leverancer til udlandet, hvilket vil fremgå af det respektive tilbud.

a. Emballagemateriale vil enten blive faktureret eller stillet til rådighed på lånebasis. Pallebure og europaller vil blive leveret på byttebasis. Engangstromler faktureres og kan ikke returneres.

b. HELUKABEL DANMARK ApS forbeholder sig ret til at beslutte, hvorvidt forsendelse skal ske med tromler eller ringe.

c. HELUKABEL DANMARK ApS er berettiget til at fakturere tromleprisen for leverancer uden for Danmark. Der vil ikke ske hjemtagning.

a. Levering vil ske som angivet i vores ordrebekræftelse. Delleverancer er udtrykkeligt anerkendt som acceptable.

b. Vi forbeholder os generelt ret til at levere 10 % mere eller mindre end den bestilte mængde. I tilfælde af Kundespecifikke specialkabler kan dette dog være +/-15 % af den bestilte mængde. Specialkabler leveres i længder, der afhænger af produktionstekniske forhold. Delleverancer er tilladt.

a. Kunden har ikke ret til at returnere varer, der er leveret uden fejl og mangler.

b. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS undtagelsesvis erklærer sig villig til at acceptere returnering af leverede varer, vil varernes tilstand blive fastslået først. Til dette formål skal Kunden returnere de leverede varer til HELUKABEL DANMARK ApS for egen regning. Efter modtagelse vil HELUKABEL DANMARK ApS inspicere de returnerede varer med hensyn til mængde og tilstand.

c. HELUKABEL DANMARK ApS vil give et tilbud på modtagelse af returneringen under hensyntagen til alder og tilstand.

d. Hvis Kunden accepterer tilbuddet om returnering, vil HELUKABEL DANMARK ApS enten kreditere Kundens konto eller gennemføre den tilsva?rende betaling.

e. Hvis Kunden ikke accepterer tilbuddet om returnering, skal Kunden afhente de tilbudte varer for egen regning. Hvis der trods påkrav ikke er sket afhentning inden for en måned, er HELUKABEL DANMARK ApS berettiget til at lade de pågældende varer skrotte og debitere Kunden herfor.

a. Kundens ret til at nægte opfyldelse (forsvar som følge af manglende opfyldelse) udelukkes, hvis Kunden er forpligtet til at betale forud eller fremlægge en remburs.

a. HELUKABEL DANMARK ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil fuld og ubetinget betaling af det fakturerede beløb for den respektive vare er modtaget.

b. HELUKABEL DANMARK ApS gør hermed indsigelse mod videresalg, anvendelse og bearbejdning før fuld betaling af købesummen. Dette gælder i særdeleshed også for Kundens insolvensbehandler.

c. Handlinger foretaget af Kunden, som fører til tab af HELUKABEL DANMARK ApS' ejendomsret, er grundlag for et erstatningskrav mod Kunden. Hvis der er tale om en juridisk person, er det ud over Kunden dennes juridiske repræsentant, der er personligt ansvarlig for skadeserstatningen.

d. Kunden accepterer straks at informere HELUKABEL DANMARK ApS om enhver eksekutionsforanstaltning truffet af tredjepart i de varer, der er omfattet af ejendomsretten til varerne. Derudover skal Kunden informere tredjeparter om varernes ejerskab.

e. I tilfælde af videresalg eller -udlejning af de varer, der er omfattet af ejendomsretten, overdrager Kunden hermed de fordringer, der påløber mod dennes Kunder, til HELUKABEL DANMARK ApS som sikkerhed, indtil rettighederne til købesummen er opfyldt. HELUKABEL DANMARK ApS accepterer disse overdragelser af sikkerhedsstillelse.

f. Såfremt en vare omfattet af ejendomsretten er blevet forarbejdet, ændret eller bundet til en anden genstand, erhverver HELUKABEL DANMARK ApS en umiddelbar ejendomsret til den nyfremstillede genstand, som herefter skal betragtes som en vare, der er underlagt samme ejendomsret.

g. Såfremt værdien af sikkerhedsstillelsen i form af fordringer overstiger HELUKABEL DANMARK ApS' købesumskrav med mere end 20 %, skal HELUKABEL DANMARK ApS på Kundens forlangende frigive sikkerhedsstillelsen forholdsmæssigt.

a. Alle angivne leveringsdatoer er vejledende. Overskridelse af en vejledende dato medfører hverken en øjeblikkelig frist for opfyldelse eller misligholdelse af leveringen.

b. HELUKABEL DANMARK ApS kan desuden foretage delleverancer. HELUKABEL DANMARK ApS anses ikke for at være i misligholdelse med hensyn til rettidige delleverancer.

c. En leveringsfrist anses for overholdt ved rettidig levering til speditøren.

d. Leveringen forfalder ikke umiddelbart, før en rimelig frist er fastsat. Fristen skal fastsættes skriftligt.

e. En advarsel bringer ikke HELUKABEL DANMARK ApS i misligholdelse, før denne er givet efter leverancens umiddelbare forfaldstidspunkt. Advarslen skal gives skriftligt.

f. Hvis levering ikke kan finde sted, fordi HELUKABEL DANMARK ApS selv mangler leverancer, kan HELUKABEL DANMARK ApS erklære sin tilbagetræden fra kontrakten med hensyn til de berørte varer. Kundens krav er i sådanne tilfælde begrænset til tilbagebetaling af eventuelle betalinger foretaget af Kunden. I tilfælde af en sådan mislykket underleverance udelukkes alle yderligere rettigheder for Kunden.

g. Hvor HELUKABEL DANMARK ApS er skyld i misligholdelse, er Kundens krav på grund af misligholdelse begrænset til 0,5 % af nettoleveranceværdien af de varer, der er berørt af misligholdelsen, pr. hel kalenderuge, dog maksimalt 5 % af nettoleveranceværdien af de varer, der er berørt af misligholdelsen. Kunden kan ikke rejse yderligere krav om skadeserstatning eller økonomisk ulempe for Kunden på grund af manglende levering, herunder især med henvisning til nedetid, driftsafbrydelse eller tabt fortjeneste. Denne undtagelse gælder ikke, hvis HELUKABEL DANMARK ApS forsætligt eller uagtsomt har påført Kunden skaden.

a. Opfyldelsesstedet er HELUKABEL DANMARK ApS' hjemsted på adressen Hørskætten 6B, 1.th., 2630 Taastrup, Danmark.

b. HELUKABEL DANMARK ApS har opfyldt sin leveringsforpligtelse, når denne har meldt sig klar til forsendelse eller har leveret til speditøren.

c. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen er levering EX WORKS aftalt.

d. Medmindre andet er aftalt mellem parterne overgår risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse ved salgsforsendelser til Kunden ved overdragelsen til speditøren.

e. Kunden skal sørge for aflæsning for egen regning. Hvis Kunden ikke aflæsser, er det misligholdelse af leveringsmodtagelsen.

a. Den leverede vare er mangelfri, hvis den opfylder de tekniske specifikationer, som er illustreret på det online specifikationsblad og i kataloget.

b. HELUKABEL DANMARK ApS kan ikke bestemme og kontrollere egnetheden til en bestemt anvendelse eller brug eller miljøforholdene eller eftervirkningerne på et elektrisk system. Hverken egnethed til særlig brug eller egnethed til særlige miljøforhold er genstand for kontrakten.

c. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS har fremsat anbefalinger, er sådanne anbefalinger betinget af fuldstændigheden og nøjagtigheden af de data, som Kunden har leveret.

d. Efter levering af den pågældende vare skal Kunden straks inspicere denne, og hvis en mangel er synlig, skal Kunden straks indsende en skriftlig klage til HELUKABEL DANMARK ApS. Den skriftlige reklamation skal indeholde fakturanummer, artikelnummer og den pågældende mængde, og hver enkelt reklamation skal anføres individuelt. I tilfælde af successive eller delvise leverancer skal hver leverance inspiceres og påklages individuelt.

e. Ansvaret for at foretage en øjeblikkelig inspektion strækker sig især til test af de leverede varer for deres funktionalitet og overensstemmelse med de data, der er angivet på den online specifikationsside og i kataloget.

f. Ansvaret for at foretage en øjeblikkelig inspektion og reklamation gælder for hvert enkelt forarbejdningstrin. Hvis Kunden ikke reklamerer øjeblikkeligt på det pågældende forarbejdningstrin, betragtes den leverede vare som godkendt.

g. HELUKABEL DANMARK ApS anfægter hermed alle klausuler, ifølge hvilke ansvaret for at inspicere påhviler HELUKABEL DANMARK ApS. HELUKA?BEL DANMARK ApS' mulighed for at inspicere på de respektive forarbejdningstrin er faktuelt ikke til stede, da HELUKABEL DANMARK ApS ikke er en del af nogen yderligere forarbejdning af varerne.

h.Hvis Kunden ikke straks reklamerer over en mangel, anses den leverede vare for at være accepteret.

i. Ved accept bortfalder alle Kundens eventuelle rettigheder til at kræve afhjælpning og skadeserstatning uanset grund.

j. Garantiperioden er 12 måneder efter levering af den pågældende vare.

a. Kunden skal sende HELUKABEL DANMARK ApS prøver af den påståede defekte vare, således at HELUKABEL DANMARK ApS kan foretage visuel analyse og laboratorieanalyse.

b. Derudover skal Kunden give HELUKABEL DANMARK ApS adgang til monteringsstedet, så HELUKABEL DANMARK ApS kan inspicere miljøet og de leverede varers eksponering (varme, spænding, strømstyrke, ensrettere, sikringer osv.).

c. Medmindre HELUKABEL DANMARK ApS anerkender manglen ved den leverede vare, bortfalder garantien, hvis Kunden misligholder ovennævnte pligter.

a. Typisk vil Kunden have brug for erstatningsvarer, allerede inden det er afklaret, om den leverede vare er defekt. Af denne gr und er det kutyme i kabelindustrien kun at levere erstatningsvarer mod faktura og ikke at give kredit, før de faktiske forhold er a fklaret og da kun i det omfang, demonterede varer faktisk modtages. Denne procedure skyldes, at langt størstedelen af prisen er baseret på metalindhold, f.eks. kobber. HELUKABEL DANMARK ApS følger denne generelle industrikutyme og leverer kun erstatningsvarer mod faktura.

b. Kunden har typisk en interesse i, at erstatningsvarerne bliver leveret så hurtigt som muligt. HELUKABEL DANMARK ApS er derfor berettiget til at lade andre producenter levere tilsvarende varer, der teknisk set er strukturelt identiske, som erstatningsvarer.

c. Så snart en teknisk inspektion af den reklamerede vare og dens omgivelser kan afsluttes, vil HELUKABEL DANMARK ApS informere Kunden om resultatet af testen.

d. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS bekræfter, at reklamationen er berettiget, krediterer HELUKABEL DANMARK ApS kontoen med et beløb svarende til den modtagne returnering af defekte varer.

e. Der kan ikke gives kredit for defekte varer, der ikke returneres. Denne bestemmelse skyldes den høje værdi af metalindholdet (f.eks. kobber). Hvis varen ikke returneres, opstår der desuden en afkræftelig formodning om, at den leverede vare stadig vil blive brugt.

a. Kunden har ikke ret til afslag i prisen eller til at træde tilbage fra kontrakten, før manglende afhjælpning foreligger.

b. HELUKABEL DANMARK ApS vil blive tildelt mindst tre forsøg på at afhjælpe.

c. Hvis Kunden ønsker afslag i købesummen, skal Kunden godtgøre, i hvilket omfang den leverede vares nytteværdi er forringet som følge af manglen. Hvis den leverede vares nytteværdi fra et teknisk perspektiv ikke er forringet, gives der ikke afslag i prisen.

d. Manglende mærkning af varen med Kundens navn eller navnet "HELUKABEL" berettiger ikke til en prisreduktion, da dette ikke forringer varens tekniske ydeevne.

e. Typisk er metalkomponenten i den leverede vare ikke defekt, og værdien af metallet forbliver derfor den samme. En eventuel prisreduktion kan derfor kun gælde for varens pris uden metaltillægget.

a. HELUKABEL DANMARK ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning for mangelfuld levering eller ydelse, for hvilken HELUKABEL ikke kan tildeles skyld, herunder i særdeleshed for tabt fortjeneste, nedetid eller kompensation for forretningsafbrydelse.

a. Kunden er kun berettiget til at fremsætte krav om refusion af udgifter, hvis forsøg på afhjælpning er mislykkedes, og HELUKAB EL DAN?MARK ApS er skyld i manglen ved den leverede vare eller i den manglende afhjælpning.

b. Hvis der er sket mangelfri afhjælpning, bortfalder krav om refusion af udgifter.

c. Refusion af udgifter kan kun kræves som erstatning for kompensation, der træder i stedet for opfyldelse.

d. Forgæves udgifter er kun dem, der blev gjort forgæves på grund af manglen i den leverede vare. Disse omfatter i særdeleshed k un de udgifter, der er afholdt i tillid til, at de leverede varer var fejlfri.

e. Refunderede udgifter omfatter kun omkostninger, der er afholdt efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, og som i sidste ende v iste sig at være forgæves.

f. Der er ikke krav på refusion af udgifter i det omfang, Kunden forudså eller burde have forudset manglende opfyldelse.

g. Retten til refusion gælder især ikke, hvis den er opstået i forbindelse med varer, der er omfattet af forbeholdet om underleverancer.

h. Der er heller ikke ret til refusion af udgifter, når udgiften står i væsentligt misforhold til den ydelse, der ikke er leveret. Dette gælder især, hvis Kunden let kunne have fået tilsvarende varer fra en konkurrent.

i. Krav på baggrund af tabt fortjeneste, nedetid, driftsafbrydelse og egne lønomkostninger falder ikke inden for rammerne af refunderbare udgifter.

j. Hvis Kunden har, eller kunne have, opnået en vis nytte af sine udgifter, reduceres retten til refusion af udgifter tilsvarende.

a. Kunden skal udtrykkeligt og skriftligt give HELUKABEL DANMARK ApS en rimelig frist til afhjælpning. Fristen for afhjælpning er kun gyldig, hvis den skyldige ydelse var forfalden på det tidspunkt, hvor fristen blev fastsat.

b. Den fastsatte frist skal klart og utvetydigt angive den ydelse, der kræves, og klart angive, hvornår fristen udløber. Der skal i forbindelse med fastsættelse af fristen tages højde for, at varerne normalt skal genfremstilles.

c. Kunden er ikke berettiget til at kræve kompenserende erstatning i stedet for opfyldelse for modtagne mangelfrie delleverancer.

d. Hvis Kunden har fremsat et retskraftigt krav om kompenserende erstatning i stedet for opfyldelse, er Kundens ret til kompense rende erstatning i stedet for opfyldelse begrænset til forskellen mellem en eventuel højere købspris for erstatningsvarer af samme type og kvalitet fra samme oprindelsesland og den købspris, der er aftalt i ordrebekræftelsen.

e. Kunden har ingen yderligere krav med hensyn til økonomisk skade, der er opstået på grund af manglende levering, herunder særl igt for nedetid, forretningsafbrydelse eller tabt fortjeneste. En sådan udelukkelse gælder ikke, hvis Kundens skader forsætligt ell er ved grov uagtsomhed er forårsaget af HELUKABEL DANMARK ApS.

f. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for erstatningskrav fra fysiske personer for personskade, helbredsforringelse eller død samt for umistelige rettigheder.

a. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS er skyld i manglende eller mangelfuld opfyldelse af sin leveringspligt, er krav baseret på nedetid, driftsafbrydelse eller tabt fortjeneste udelukkede. En sådan udelukkelse gælder ikke, hvis Kundens skader forsætligt eller ved grov uagtsomhed er forårsaget af HELUKABEL DANMARK ApS.

b. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS ikke er producent af den leverede vare, kan producentens fejl ikke pålægges HELUKABEL DANMARK ApS.

a. Erstatningskrav mod HELUKABEL DANMARK ApS for skade på eller ødelæggelse af andre genstande end selve den leverede vare kan kun gøres gældende, hvis HELUKABEL DANMARK ApS kan påvises at have handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

b. Kundens krav baseret på økonomiske tab, især for tabt fortjeneste, produktionsnedgang eller forretningsafbrydelse, udelukkes hermed udtrykkeligt.

c. HELUKABEL DANMARK ApS er ikke ansvarlig for økonomiske tab, der kan henføres til krav rejst mod Kunden af tredjepart. HELUKABEL DANMARK ApS er i særdeleshed ikke ansvarlig for tab, hvis årsag kan henføres til, at Kunden over for sin egen Kunde har frafa ldet sin pligt til straks at undersøge eller gøre indsigelse eller har påtaget sig en sådan pligt på vegne af sin egen Kunde.

d. Kundens mulige økonomiske erstatningskrav er begrænset til 100.000 €/750.000 DKK.

e.Hvis HELUKABEL DANMARK ApS' ansvar er blevet udelukket eller begrænset, skal udelukkelsen eller begrænsningen af ansvar også være til fordel for interne styrende organer i HELUKABEL DANMARK ApS, dets ledere, medarbejdere eller stedfortrædende agenter.

f. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke i det omfang, krav gøres gældende på baggrund af død, legemsbeskadigelse, helbred sforringelse eller umistelige rettigheder (f.eks. produktansvarsloven eller erstatningsansvarsloven).

g. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser gælder heller ikke, hvis HELUKABEL DANMARK ApS beviseligt har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

h. Ellers er forældelsesfristen for at gøre erstatningskrav gældende for skade på eller ødelæggelse af andre genstande end selve den leverede vare et år, som begynder og regnes som fastsat i loven. Den etårige forældelsesfrist gælder ikke i det omfang, der fremsættes krav baseret på død, personskade, helbredsforringelse eller umistelige rettigheder.

a. Hvis HELUKABEL DANMARK ApS' manglende levering eller opfyldelse skyldes force majeure som f.eks. naturkatastrofe, epidemi, krig, væbnet konflikt, borgerkrig, revolution, terrorisme, sabotage, atomreaktoruheld, arbejdsnedlæggelse eller andre begivenheder, som HELUKABEL DANMARK ApS ikke har indflydelse på, fritages HELUKABEL DANMARK ApS for sin forpligtelse til opfyldelse, så længe den pågældende begivenhed måtte stå på, og leveringstiden forlænges tilsvarende.

b. HELUKABEL DANMARK ApS skal informere Kunden om begyndelsen og afslutningen på sådanne omstændigheder så hurtigt som muligt.

c. Hvis hændelsen varer længere end seks måneder, er HELUKABEL DANMARK ApS desuden berettiget til at ophæve kontrakten.

a. Medmindre andet er aftalt, er kontraktsproget dansk og/eller engelsk.

b. Dansk ret, med undtagelse af lovvalgsregler og FN's konvention om internationale køb (CISG), er den ret, der finder anvendelse for alle krav i forbindelse med leverancer og ydelser fra HELUKABEL DANMARK ApS uanset retsgrundlag.

c. Alle tvister i forbindelse med, eller som følge af, leverancer eller opfyldelse fra HELUKABEL DANMARK ApS skal afgøres af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i henhold til kapitel J, Tvister, i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18).

a. Vilkårene gælder også for kontrakter, der indgås online via HELUKABEL DANMARK ApS' onlinebutik. Med forbehold for den betingelse, at køberen vælger at betale via elektronisk pengeoverførsel (f.eks. PayPal), udgør præsentationen af varerne i onlinebutikken et juridisk bindende tilbud. Hvis kunden vælger at betale med elektronisk pengeoverførsel (f.eks. PayPal), accepterer vedkommende tilbuddet ved at gennemføre bestillingen ved klik på knappen "Køb nu". Hvis køberen vælger et andet betalingsmiddel (f.eks. køb på konto), accepterer denne ikke tilbuddet fra HELUKABEL DANMARK ApS og afgiver i stedet et nyt tilbud om indgåelse af en kontrakt vedrørende varer ne i indkøbskurven. Kontrakten indgås derefter med en separat ordrebekræftelse fra HELUKABEL DANMARK ApS. Her kan HELUKABEL DAN?MARK ApS frit afvise ordrer; beslutningen er efter HELUKABEL DANMARK ApS' skøn. Inden ordren afsluttes, kan køberen kontrolle re sin ordre igen og om nødvendigt foretage rettelser ved at fjerne varer fra indkøbskurven eller erstatte disse med andre.

b. HELUKABEL DANMARK ApS vil bekræfte modtagelsen af den elektroniske ordre ved at sende en kvittering for modtagelse via e-mail til køberen. Denne modtagelsesbekræftelse udgør ikke en bindende accept af købers tilbud. Formålet er blot at informere køberen om, at dennes ordre er blevet modtaget. Købers tilbud er således først bindende accepteret efter udstedelse af en ordrebekræftelse.

c. Efter en elektronisk bestilling via onlinebutikken gemmer HELUKABEL DANMARK ApS køberens individuelle kontraktdata. Hvis køberen har en kundekonto, kan denne hente disse kontraktdata via sin konto, når bestillingsprocessen er afsluttet. Hver køber kan de suden udskrive sine kontraktdata under udførelsen af deres ordre og vil modtage dem i sin bekræftelse af modtagelsen (sammen med de generelle vilkår og betingelser, der er inkluderet i kontrakten). Desuden kan den aktuelle version af Standardvilkår og -betingelser til enhver tid hentes og udskrives via HELUKABEL DANMARK ApS' hjemmeside. Aftaler via onlinebutikken indgås på dansk og/eller engelsk.