Erklæring om databeskyttelse

Velkommen til HELUKABEL's hjemmeside og tak for din interesse for vores virksomhed og vores produkter og tjenester. Vi er opmærksomme på beskyttelsen af dine personlige oplysninger under indsamling, behandling og brug i forbindelse med dit besøg på vores websted.

Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for andre parters websteder, selv om de er forbundet med HELUKABEL's websted.

Behandlingen af personoplysninger som f.eks. navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre sker altid i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning samt eventuelle nationale databeskyttelsesregler, som HELUKABEL er underlagt. Hensigten med denne privatlivspolitik er at informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med vores virksomheds indsamling, brug og behandling af personlige data. Desuden informerer denne privatlivspolitik de registrerede om deres rettigheder.

HELUKABEL har som dataansvarlig for behandlingen af data gennemført en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at gøre beskyttelsen af personoplysninger, der behandles via dette websted, så problemfri som muligt. Overførsel af data via internettet har imidlertid nogle iboende svagheder, så der kan ikke garanteres absolut beskyttelse. Derfor har de registrerede personer ret til at bruge andre midler til at overføre personoplysninger til os, f.eks. telefonisk.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

HELUKABELs privatlivspolitik er baseret på de vilkår, der er defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå både for offentligheden og for vores kunder og forretningspartnere. Med henblik herpå vil vi gerne først forklare nogle terminologier.

I denne fortrolighedspolitik anvendes følgende udtryk og definitioner:

a) Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

b) Den registrerede

En registreret er enhver identificeret eller identificerbar person, hvis personoplysninger er blevet behandlet af den dataansvarlige.

c) Forarbejdning

Ved "behandling" forstås enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for rådighed, sammenstilling eller sammenlægning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandlingen: mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse behandlingen af dem i fremtiden

e) Profilering

Profilering: enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i anvendelse af personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Ved pseudonymisering forstås behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger holdes adskilt og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Controller

Ved "registeransvarlig" forstås den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

h) Processor

"databehandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

i) Modtager

Ved modtager forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger som led i en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

j) Tredjepart

Ved tredjepart forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, registerføreren og personer, der under den registeransvarliges eller registerførerens direkte myndighed har tilladelse til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Ved den registreredes samtykke forstås enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker, hvorved den registrerede ved en erklæring eller en klar bekræftende handling giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning samt andre databeskyttelseslove og -regler vedrørende databeskyttelse, der gælder i EU, er:

HELUKABEL Danmark ApS
Hørskætten 6, B 1 sal,

2630 Taastrup


Telefon: +45 8861 8400
E-mail salg@helukabel.dk

HELUKABELs websider anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Det består af en tegnsekvens, ved hjælp af hvilken websider og servere kan spores tilbage til den faktiske server, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websider og servere at skelne den registreredes browser fra andre internetbrowsere, der indeholder cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Cookies gør det muligt for HELUKABEL at yde bedre service til brugerne af dette websted, hvilket ikke ville være muligt uden sådanne cookies.

Cookies gør det muligt for os at optimere oplysningerne og tilbuddene på vores websted i brugerens interesse. Som tidligere nævnt gør cookies det muligt for os at genkende tilbagevendende besøgende på vores websted. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for de besøgende at bruge vores websted. Hvis et websted f.eks. anvender cookies, behøver de besøgende ikke at indtaste deres loginoplysninger igen ved et gentaget besøg, fordi dette gøres af webstedet og cookien, der er gemt på den besøgendes computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbsvogn i onlinebutikken. Onlineshoppen bruger en cookie til at huske de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den registrerede kan til enhver tid indstille sin webbrowser til at blokere vores websted for at sætte cookies og dermed gøre indsigelse mod placeringen af cookies permanent. Desuden kan lagrede cookies til enhver tid slettes ved hjælp af en webbrowser eller anden software. Alle almindeligt anvendte webbrowsere tilbyder denne funktion. Hvis den registrerede deaktiverer lagringen af cookies i sin webbrowser, kan det medføre, at alle funktioner på vores websted ikke kan anvendes fuldt ud.

På HELUKABEL's websted indsamles en vis mængde data eller oplysninger ved hvert besøg på webstedet af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De typer data, der kan indsamles, er (1) browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det system, der tilgår hjemmesiden, (3) det websted, hvorfra et system, der tilgår hjemmesiden, går til vores websted (kaldet henvisninger), (4) de undersider, der tilgås på vores websted af et system, der tilgår hjemmesiden, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokol (IP-adresse), (7) internetudbyderen af det system, der tilgår hjemmesiden, og (8) andre lignende data og oplysninger, der anvendes til beskyttelse mod angreb på vores it-systemer.

HELUKABEL drager ikke nogen konklusioner om den registrerede ved brug af disse generelle data og oplysninger. Disse oplysninger er i stedet nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og reklamen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores IT-systemer og teknologien på vores websted og (4) give retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres af HELUKABEL dels statistisk, dels med det formål at forbedre databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, som behandles af os. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, som den registrerede har givet os.

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges websted. Denne registreringsproces indebærer indsamling af personoplysninger. Hvilke personoplysninger der videregives til den dataansvarlige, kan ses på registreringssiden. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende med henblik på intern behandling hos den dataansvarlige. Den dataansvarlige kan videregive data til en eller flere databehandlere, f.eks. forsendelsestjenester, som til gengæld udelukkende anvender personoplysningerne til interne processer, der er relateret til den dataansvarliges formål.

Ved registrering på den dataansvarliges websted gemmes den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data lagres, fordi de er nødvendige for at forhindre misbrug af vores tjenester samt for efterforskningen af potentielle forbrydelser, hvis det er relevant. Som følge heraf er opbevaring af disse data nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre der er en juridisk forpligtelse til en sådan videregivelse, eller videregivelsen sker med henblik på retsforfølgning af forbrydelser.

Registreringen af den registrerede med frivillig videregivelse af personoplysninger gør det muligt for den dataansvarlige at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som i sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der blev oplyst i forbindelse med registreringen, eller få dem slettet fra den dataansvarliges datalagre.

Den registeransvarlige vil på anmodning til enhver tid oplyse enhver registreret om, hvilke personoplysninger der er blevet opbevaret om den registrerede person. Endvidere vil den registeransvarlige berigtige eller slette personoplysninger efter anmodning eller meddelelse fra den registrerede, medmindre dette er udelukket på grund af lovbestemte opbevaringskrav. Den databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i denne privatlivspolitik, vil stå til rådighed som kontaktperson for de registrerede i denne forbindelse.

På HELUKABEL's websted er der mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger der overføres til den dataansvarlige i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, kan ses i tilmeldingsskærmen.

HELUKABEL bruger et nyhedsbrev til periodisk at sende meddelelser om virksomhedens tilbud og produkter til kunder og forretningspartnere. Registrerede personer kan kun modtage vores virksomheds nyhedsbrev, hvis de (1) har en gyldig e-mailadresse og (2) abonnerer på nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes der en bekræftelsesmeddelelse til den e-mailadresse, som den registrerede har oplyst ved den første tilmelding til nyhedsbrevet (dobbelt opt-in-metode). Denne bekræftelsesmeddelelse bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mailadressen, som den registrerede, har godkendt abonnementet på nyhedsbrevet.

I forbindelse med abonnementet på nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt det computersystem, som den registrerede bruger på tidspunktet for abonnementet, samt dato og klokkeslæt for abonnementet. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore et (potentielt) misbrug af den registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor som en retsgaranti for den dataansvarlige.

De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med en tilmelding til et nyhedsbrev, bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet få tilsendt e-mailmeddelelser, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten og de tilhørende registreringsprocesser, hvilket kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller de tekniske omstændigheder. Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Den registrerede kan til enhver tid annullere sin tilmelding til nyhedsbrevet. Den registreredes samtykke til opbevaring af personoplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvert nyhedsbrev indeholder et link til tilbagekaldelse af samtykket. Desuden kan brugerne afmelde sig nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges websted eller underrette den dataansvarlige på anden vis.

HELUKABELs nyhedsbreve indeholder sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails, der sendes i html-format, for at muliggøre registrering og analyse af logfiler. Dette gør det muligt at foretage en statistisk evaluering af succes eller fiasko for online markedsføringskampagner. Den indlejrede sporingspixel gør det muligt for HELUKABEL at registrere, om og hvornår en e-mail er blevet åbnet, og hvilke af linkene i en e-mail en registreret person har haft adgang til.

Personoplysninger, der indsamles via sporingspixel, gemmes og evalueres af den dataansvarlige med henblik på at optimere udsendelsen af nyhedsbreve og bedre tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til de registreredes interesser. Sådanne personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. De registrerede personer kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage, som er givet separat ved hjælp af en dobbelt opt-in-proces. Den dataansvarlige sletter sådanne personoplysninger, når samtykket trækkes tilbage. HELUKABEL fortolker automatisk afmelding fra nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse af samtykket.

For at overholde de juridiske krav indeholder HELUKABELs websted oplysninger, der gør det muligt at kontakte vores virksomhed hurtigt og at kommunikere direkte med os. Dette omfatter en generel elektronisk postkontakt (e-mailadresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personlige data, som den registrerede har indsendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, som den registrerede frivilligt overfører til den dataansvarlige, lagres med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Sådanne personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Der anvendes SSL-krypteringsteknologi til overførsel af sådanne data. Kontaktmulighederne er:

 • Online-formular til download af filer

Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun personoplysninger om registrerede personer i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen af oplysningerne, eller som fastsat af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger eller andre lovgivende organer i love og forordninger, som den dataansvarlige er underlagt.

Personoplysninger gøres utilgængelige eller slettes i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, når formålet med at gemme oplysningerne ikke længere eksisterer, eller når en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger eller et andet lovgivende organ, udløber.

a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at anmode den dataansvarlige om at få bekræftet, om den dataansvarlige behandler personoplysninger vedrørende den registrerede. Registrerede personer, der ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

b) Ret til adgang

Enhver registreret har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få bekræftet af den registeransvarlige, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej, og, hvis det er tilfældet, at få adgang til personoplysningerne og følgende oplysninger samt en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske udsteder af direktiver og bekendtgørelser givet den registrerede en ret til information om følgende forhold:

 • Formålet med behandlingen
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Hvis det er muligt, den planlagte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne periode
 • Eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Når personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om kilden til oplysningerne
 • Forekomsten af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Den registrerede har også ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at blive informeret om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Registrerede personer, der ønsker at gøre brug af denne ret til information, kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til, som defineret i den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få den registeransvarlige til at få berigtiget urigtige personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved at give en supplerende erklæring.

Registrerede personer, der ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Den registrerede har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få den dataansvarlige til at slette personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede person trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de ovennævnte grunde er gældende, og en registreret person ønsker at få slettet personoplysninger, der er lagret af HELUKABEL, kan den registrerede til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren hos HELUKABEL eller en anden medarbejder vil sikre, at anmodningen om sletning imødekommes uden unødig forsinkelse.

Hvis HELUKABEL har offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal vores virksomhed i sin rolle som dataansvarlig og under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet om, at disse dataansvarlige sletter alle links til eller kopier eller kopiering af disse personoplysninger. Den databeskyttelsesansvarlige hos HELUKABEL eller en anden medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde træffe de nødvendige foranstaltninger.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver registreret har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få den registeransvarlige til at begrænse behandlingen af oplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres anvendelse.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til art. 21, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen, indtil det er blevet kontrolleret, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes grunde.

Hvis en af ovenstående forudsætninger er opfyldt, og en registreret person ønsker at få begrænset sine personoplysninger, der er lagret hos HELUKABEL, kan den registrerede til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Databeskyttelsesrådgiveren hos HELUKABEL eller en anden medarbejder vil iværksætte begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver registreret har ret til, som defineret i den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som han eller hun har givet til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, når behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen foretages med automatiserede midler, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget.

I forbindelse med udøvelsen af retten til dataportabilitet i henhold til art. 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at få direkte overførsel af sine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negative konsekvenser for andres rettigheder og frihedsrettigheder.

For at udøve retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af HELUKABEL, for at udøve sin ret til dataportabilitet.

g) Ret til at gøre indsigelse

Den registrerede har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og bekendtgørelser, til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Hvis der er fremsat en indsigelse, vil HELUKABEL ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis HELUKABEL behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende med henblik på en sådan markedsføring. Dette omfatter profilering i det omfang, den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis en registreret gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil HELUKABEL ikke længere bruge personoplysningerne til disse formål.

Hvis HELUKABEL behandler personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, har den registrerede af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham eller hende, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af hensyn til offentlige interesser.

For at udøve sin ret til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte den databeskyttelsesansvarlige hos HELUKABEL eller en anden medarbejder direkte. I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Den registrerede har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for den pågældende eller på lignende måde påvirker den pågældende væsentligt, medmindre afgørelsen 1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller 2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller 3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig eller (2) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal HELUKABEL gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, som minimumretten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

i) Ret til at tilbagekalde samtykke til behandling

Den registrerede har ret til, til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og bekendtgørelser.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sin ret til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

Den dataansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere med henblik på ansøgningsprocessen. Behandlingen kan være elektronisk. Dette er navnlig tilfældet, når en ansøger overfører ansøgningsdokumenter til den dataansvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller en formular på webstedet. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, opbevares de overførte oplysninger med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet under hensyntagen til gældende love og bestemmelser. Hvis den dataansvarlige og ansøgeren ikke indgår en ansættelseskontrakt, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk senest to måneder efter ansøgerens meddelelse herom, medmindre den dataansvarlige har andre legitime interesser i ikke at slette oplysningerne.

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra virksomheden Facebook på dette websted. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et mødested på internettet, et onlinefællesskab, der giver brugerne mulighed for at kommunikere og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller give webfællesskabet mulighed for at give personlige oplysninger eller virksomhedsoplysninger. Facebook giver bl.a. brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og skabe netværk via venskabsanmodninger.

Facebook drives af Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. For registrerede personer, der er bosiddende uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved adgang til undersider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Facebook-komponent (Facebook-plugin), bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade en repræsentation af den relevante Facebook-komponent fra Facebook. En oversigt over alle Facebook-plugins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . Som en del af denne tekniske proces lærer Facebook, hvilken aktuel underside på vores hjemmeside en registreret person har besøgt.

Hvis den registrerede samtidig, er logget ind på Facebook, registrerer Facebook, hvilken underside på vores websted den registrerede besøger ved hver adgang til vores websted og i hele besøgstiden på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tilknyttes den registreredes Facebook-konto af Facebook. Hvis den registrerede bruger en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores websted, f.eks. knappen "Synes godt om", eller hvis den registrerede indtaster en kommentar, så tilknytter Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Via Facebook-komponenten får Facebook besked om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget ind på Facebook, mens han/hun har adgang til vores websted. Dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Facebook, kan dette forhindres ved at logge ud af sin Facebook-konto, inden han/hun går ind på vores websted.

Facebooks datapolitik findes på https://www.facebook.com/about/privacy/ og indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. De indstillingsmuligheder, som Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv, forklares også der.

Den dataansvarlige har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Ved webanalyse forstås indsamling og evaluering af data om de besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om det websted, hvorfra en registreret person kom til vores websted (såkaldte "henvisere"), hvilke undersider på vores websted der er blevet besøgt, og hvor ofte og hvor længe en underside blev besøgt. Webanalyser anvendes primært til optimering af et websted og til cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Google Analytics-komponenten drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger udvidelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Denne udvidelse afkorter og anonymiserer IP-adressen for den registreredes internetforbindelse, hvis adgangen til vores websted sker fra en EU-medlemsstat eller et andet land, der er part i traktaten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømmene på vores websted. Google bruger de indhentede data og oplysninger til at evaluere brugen af vores websted, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på vores websider og til at udføre andre tjenester i forbindelse med brugen af vores websted.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes it-system. Hvad cookies er, er blevet forklaret ovenfor. Ved at placere en cookie kan Google foretage en analyse af brugen af vores hjemmeside. Ved hver adgang til en enkelt side på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor Google Analytics-komponenten er integreret, bevirker Google Analytics-komponenten, at internetbrowseren på den registreredes IT-system overfører data til Google med henblik på online-analyse. Som led i denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, f.eks. den registreredes IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og beregne provisioner.

Cookies bruges til at gemme personoplysninger, f.eks. tidspunktet for adgangen, hvorfra adgangen er sket, og hvor ofte den registrerede besøger vores websted. Ved hvert besøg på vores websider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, som blev indsamlet ved den tekniske proces, til tredjemand.

Som forklaret ovenfor kan den registrerede til enhver tid indstille sin webbrowser til at blokere placeringen af cookies på vores websted og dermed til enhver tid gøre indsigelse mod placeringen af cookies permanent. En sådan indstilling i webbrowseren vil forhindre Google i at placere en cookie på den registreredes it-system. Desuden kan cookies, der er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes ved hjælp af en webbrowser eller anden software.

Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af disse data, der genereres af Google Analytics om brugen af hjemmesiden, samt mod Googles behandling af disse data og dermed mod at forhindre den. Til dette formål skal den registrerede downloade og installere en browser add-on fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Denne browsertilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data eller oplysninger om besøg på websteder til Google Analytics. Google fortolker installationen af browser-tilføjelsesprogrammet som en indsigelse. Hvis den registreredes it-system slettes, formateres eller installeres på ny, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammet for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser add-on'et deinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person i dennes domæne, deinstalleres eller deaktiveres, kan browser add-on'et geninstalleres eller genaktiveres.

Der findes flere oplysninger og Googles aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Den dataansvarlige har integreret Google AdWords på dette websted. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, som giver annoncører mulighed for at placere annoncer i Googles søgeresultater og i Googles annoncenetværk. Google AdWords gør det muligt for annoncører at foruddefinere bestemte nøgleord, hvormed en annonce kun vises i Googles søgeresultater, hvis brugeren får adgang til et søgeresultat, der er relevant for nøgleordet. I Googles reklamenetværk distribueres annoncerne ved hjælp af en automatiseret algoritme og under hensyntagen til de foruddefinerede nøgleord på websteder, der er relevante for emnet.

Google AdWords drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med vores brug af Google AdWords er at annoncere for vores websted ved at placere relevante annoncer på tredjepartsvirksomheders websteder og i Googles søgeresultater samt at give tredjepartsvirksomheder mulighed for at annoncere på vores websted.

Hvis en registreret person kommer til vores websted via en Google-annonce, placerer Google en såkaldt konverteringscookie på den registreredes it-system. Hvad cookies er, er blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie bliver ugyldig efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Så længe cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at spore, om visse undersider på vores websted, f.eks. indkøbskurven i vores onlineshop-system, er blevet besøgt. Konverteringscookien kan bruges af os såvel som af Google til at spore, om en registreret person, der er kommet til vores websted via en AdWords-annonce, har genereret en indtægt, dvs. foretaget eller annulleret et køb.

De data og oplysninger, der indsamles af konverteringscookies, bruges af Google til at generere besøgsstatistik for vores websted. Besøgsstatistikkerne bruges igen af os til at bestemme det samlede antal brugere, der er sendt til os via AdWords-annoncer, samt til at bestemme, om den pågældende AdWords-annonce har været en succes eller en fiasko, og til at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre annonceringskunder hos Google AdWords modtager oplysninger fra Google, hvormed den registrerede person kan identificeres.

Ved hjælp af konverteringscookien gemmes personlige oplysninger, f.eks. om det websted, som den registrerede har besøgt. Ved hvert besøg på vores websider overføres personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, som blev indsamlet ved den tekniske proces, til tredjemand.

Som forklaret ovenfor kan den registrerede til enhver tid indstille sin webbrowser til at blokere placeringen af cookies på vores websted og dermed til enhver tid gøre indsigelse mod placeringen af cookies permanent. En sådan indstilling i webbrowseren vil forhindre Google i at placere en konverteringscookie på den registreredes it-system. Desuden kan cookies, der er sat af Google AdWords, til enhver tid slettes ved hjælp af en webbrowser eller anden software.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Google's interessebaserede reklame. For at gøre dette skal den registrerede person gå ind på linket www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger der.

Der findes flere oplysninger og Googles aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra LinkedIn-selskabet på dette websted. LinkedIn er et webbaseret socialt netværk, som giver brugerne mulighed for at komme i kontakt med eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. Mere end 400 millioner registrerede personer i mere end 200 lande bruger LinkedIn. Det gør LinkedIn til den største platform for forretningskontakter og til et af de mest besøgte websteder i verden.

LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, er ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål uden for USA.

Ved hver adgang til vores websted, som er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), får denne komponent den registreredes browser til at downloade en repræsentation af LinkedIn-komponenten. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plugins findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del af denne tekniske proces lærer LinkedIn, hvilken aktuel underside af vores websted, der besøges af en registreret person.

Hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn på samme tid, registrerer LinkedIn, hvilken underside på vores websted den registrerede besøger ved hver adgang til vores websted og i hele besøgsperioden på vores websted. Disse oplysninger indsamles af LinkedIn-komponenten og mappes af LinkedIn til den registreredes LinkedIn-konto. Hvis den registrerede klikker på en LinkedIn-knap, der er integreret på vores websted, sporer LinkedIn disse oplysninger til den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Via LinkedIn-komponenten får LinkedIn besked om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget ind på LinkedIn, mens han/hun har adgang til vores websted. Dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til LinkedIn, kan dette forhindres ved at logge ud af sin LinkedIn-konto, inden vedkommende får adgang til vores websted.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls giver LinkedIn mulighed for at afmelde sig fra e-mail, sms'er og direkte reklamer samt for at administrere annonceindstillinger. Derudover bruger LinkedIn partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . LinkedIns aktuelle privatlivspolitik findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIns cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

The controller has integrated components of YouTube on this website. YouTube is an internet video portal that enables publishers to upload video clips free of charge, as well as allowing other users to view, rate, and comment these videos, also free of charge. YouTube allows the publication of all types of videos, which is why full versions of films and TV broadcasts, but also music videos, trailers, or videos made by the users themselves are available via the portal.

YouTube is operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

By accessing subpages of this website, which is being operated by the controller and in which a YouTube component (YouTube video) has been integrated, the internet browser on the data subject's IT system is automatically prompted to download a representation of the relevant YouTube component from YouTube. More information about YouTube is available at https://www.youtube.com/yt/about/ . As part of this technical process, YouTube and Google learn which actual subpage of our website is visited by a data subject.

If the data subject is logged into YouTube at the same time, then YouTube detects which actual subpage of our website the data subject visits whenever a subpage that contains a YouTube is accessed. This information is collected by YouTube and Google and traced to the relevant YouTube account of the data subject.

Via the YouTube component, YouTube and Google are notified that the data subject has visited our website whenever the data subject is logged into YouTube while accessing our website. This happens independent of whether the data subject clicks on the YouTube video or not. If the data subject does not wish this information to be transferred to YouTube and Google, then this can be prevented by logging out of their YouTube account before accessing our website.

The privacy policy published by YouTube is available at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ and provides information about the collection, processing, and use of personal data by YouTube and Google.

Vores websted bruger tællepixelteknologi leveret af WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) til at analysere besøgsadfærd. I forbindelse hermed behandles den besøgendes IP-adresse. Behandlingen sker kun med det formål at indsamle virksomhedsbaserede oplysninger som f.eks. virksomhedsnavn. IP-adresser fra fysiske personer er udelukket fra yderligere behandling ved hjælp af en whitelist. En IP-adresse gemmes under ingen omstændigheder i LeadLab. Under behandlingen af data er det vores største interesse at beskytte fysiske personers rettigheder. Vores interesse i at behandle data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Det er på intet tidspunkt muligt at drage konklusioner fra de indsamlede data om en identificerbar person. WiredMinds GmbH bruger disse oplysninger til at oprette anonymiserede brugsprofiler af besøgsadfærd på vores hjemmeside. Data, der opnås under denne proces, bruges ikke til at identificere de besøgende på vores hjemmeside personligt.

Udeluk fra sporing (For at sikre, at WiredMinds LeadLab permanent udelukker dig fra sporing, vil der blive sat en funktionelt nødvendig cookie)

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra YouTube på dette websted. YouTube er en videoportal på internettet, som gør det muligt for udgivere at uploade videoklip gratis og for andre brugere at se, bedømme og kommentere disse videoer, også gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor fulde versioner af film og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller videoer, som brugerne selv har lavet, er tilgængelige via portalen.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved adgang til undersider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade en repræsentation af den relevante YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube findes på https://www.youtube.com/yt/about/ . Som en del af denne tekniske proces får YouTube og Google kendskab til, hvilken aktuel underside på vores websted en registreret person besøger.


Hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube, registrerer YouTube, hvilken underside på vores websted den registrerede besøger, når der åbnes en underside, som indeholder YouTube. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og spores til den registreredes relevante YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten får YouTube og Google besked om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget ind på YouTube, mens han/hun har adgang til vores websted. Dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på YouTube-videoen eller ej.

Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til YouTube og Google, kan dette forhindres ved at logge ud af sin YouTube-konto, inden han/hun går ind på vores websted.

Den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som YouTube har offentliggjort, findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og indeholder oplysninger om YouTube og Googles indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger.

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på art. 6.1 (f) i GDPR, er vores legitime interesse at udføre vores forretningsaktiviteter til fordel for vores medarbejdere og vores aktionærer.

Den lovbestemte opbevaringsperiode er kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger. Efter periodens udløb slettes de relevante data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakter.

Vi informerer dig hermed om, at en videregivelse af personoplysninger kan være påkrævet i henhold til loven (skattebestemmelser) eller i forbindelse med en kontrakt (f.eks. oplysninger om en part i kontrakten). For at indgå en kontrakt kan det være påkrævet, at en registreret person giver os personoplysninger, som igen skal behandles af os. F.eks. er en registreret forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med den pågældende registrerede. Hvis sådanne personoplysninger ikke leveres, vil det forhindre, at kontrakten med den registrerede person kan indgås. Før den registrerede giver os personoplysninger, skal vedkommende kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesrådgiver informerer den registrerede i hvert enkelt tilfælde om, hvorvidt det er påkrævet i henhold til loven eller i forbindelse med kontrakten at levere personoplysninger, om der er en forpligtelse til at levere sådanne personoplysninger, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis der ikke leveres sådanne personoplysninger.