Europa-Parlamentets RoHS-direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) og Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 af 31. marts 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår listen over stoffer, der er omfattet af begrænsninger.
Direktiv 2011/65/EU begrænser anvendelsen og markedsføringen af bly, kviksølv, cadmium, chrom VI, polybromerede biphenyler (PBB'er) og polybromerede diphenylethere (PBDE'er) i visse former for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Det trådte i kraft i juli 2011 og erstatter det gamle direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006. Direktiv 2011/65/EU er blevet gennemført i national lovgivning i Tyskland ved Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV).
Med direktiv 2011/65/EU er der blevet gennemført en proces, der gør det muligt at tilføje yderligere stoffer i fremtiden. Denne proces blev anvendt for første gang i det delegerede direktiv (EU) 2015/863 for at medtage stofferne di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), butylbenzylphthalat (BBP), dibutylphthalat (DBP), diisobutylphthalat (DIBP) samt kategori 11 "andet elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke falder ind under nogen af de ovennævnte kategorier" i anvendelsesområdet for det eksisterende RoHS-direktiv. Overgangsperioden for dette udløb den 22. juli 2019.

HELUKABEL® GmbH er i konstant dialog og udveksling af oplysninger med sine leverandører for at kunne reagere på eventuelle yderligere begrænsninger af stoffer.

Hvis du har yderligere spørgsmål om forbud mod stoffer og krav til stoffer (f.eks. REACH, RoHS, konfliktmineraler (CMRT) osv.), bedes du kontakte compliance@helukabel.de.